Zenkenren Katas (vorm. Seitei)

1 Ippon me – Mae

2 Nihon me – Ushiro

2 Nihon me – Ushiro (Fussarbeit)

3 Sanbon me – Uke nagashi

4 Yohon me – Tsuke ate

5 Gohon me – Kesa Giri

6 Roppon me – Morote tsuki

7 Nanahon me – Sanpo giri

8 Hachihon me – Ganmen ate

9 Kyuhon me – Soete tsuki

10 Juppon me – Shiho giri (Fussarbeit)

10 Juppon me – Shiho giri

11 Ju Ippon me – Soo giri

12 Ju Nihon me – Nuki Uchi